รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล

รศ.สุขุม นวลสกุล ภาพ: Multi-Smart.co.th

พ.ศ. ๒๕๓๔ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) 
พ.ศ. ๒๕๓๑ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๕๒๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑

การศึกษา
- รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Science (Government & Sociology) Texas A & I University
- ประกาศนียบัตรสงครามจิตวิทยา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง บก.สส.

  • อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒ สมัย)
  • เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์)
  • ลาออกจากราชการก่อนเกษียนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
  • ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต หรือ Early Retire
  • วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท

ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ รับบรรยายในสถาบันราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่ง
ผลงานทางวิชาการ เช่น เล่นกับคน, แม่ไม้นักบริหาร, ทีเด็ดหัวหน้า, ปากเป็นเอก, คารมเป็นต่อ, สนุกกับชีวิตพิชิตงาน, เพลินกับงานสำราญกับชีวิต ฯลฯ

--------------------------------------------------
ติดต่อประสานงาน 
+ สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท